FashionStory.pl - Modowy Sklep Internetowy | Regulamin
15535
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15535,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
REGULAMIN I INFORMACJE PRAWNE:

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.fashionstory.pl, prowadzony
jest przez:

 

„Quick Service” Tomasz Opuchlik
ul. Szczytowa 9/5
41-608 Świętochłowice
NIP: 627-237-69-23
REGON:240920192

 

Adres do zwrotów:

FashionStory.pl
Aleksandra Opuchlik
ul. Kukułek 52
43-215 Studzienice

 

KONTAKT:
tel. 792-110-071
e-mail: sklep@fashionstory.pl

 

II.OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do
przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt.
9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
2. Prezentowane na stronie internetowej www.fashionstory.pl informacje
na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu fashionstory.pl.
3. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin,
który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu:
www.fashionstory.pl
4. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami
powszechnie obowiązującego prawa.
5. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej
Sklepu.
6. Klienci mogą w dowolnym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu na
stronie www.fashionstory.pl
7. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty
Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie
zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
8. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony
internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
9. Zgodnie z Ustawą O Ochronie Niektórych Praw Konsumentów z dnia 2
marca 2000, art. 16c ust. 5 .”W wypadku rozpoczętego za zgodą konsumenta
świadczenia usług przed upły-wem terminów, o których mowa w ust. 1 lub
ust. 2, przedsiębiorca może żądać zapłaty ceny za usługę rzeczywiście
wykonaną.”

 

III. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz
dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w
szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
3.KLIENT – to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie
usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach
uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia
osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach sklepu internetowego www.fashionstory.pl;
6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna
świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom
automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych
edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i
promocjach w Sklepie Internetowym.
7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. SKLEP INTERNETOWY – to sklep prowadzony przez Sprzedawcę w języku
polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod
adresem url www.FASHIONSTORY.pl Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi,
w tym Sprzedaż.
9. Sprzedawca – to „Quick Service” Tomasz Opuchlik ul. Szczytowa 9/5
41-608 Świętochłowice zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 627-237-69-23 oraz REGON
240920192, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
10.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
11. USŁUGA INTERNETOWA – to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz
Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem
Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
12. KOSZYK – to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie
zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów
objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”,
znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
13. SPRZEDAŻ – to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa
sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość),
poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i
otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania,
włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w
całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci
telekomunikacyjnej.
14. DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY – to dane Sprzedawcy, przy użyciu których
Klient może się z nim skontaktować, tj. FashionStory Aleksandra Opuchlik
43-215 Studzienice, ul.Kukułek 52, tel.: 792110071, e-mail:
sklep@fashionstory.pl
15. DANE KONTAKTOWE KLIENTA – to dane Klienta, przy użyciu których
Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres
poczty elektronicznej i numer telefonu.
16. DOSTARCZENIE – to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez
niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
17. PRZEWOŹNIK – to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności
Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
18. ZEWNĘTRZNY SYSTEM PŁATNOŚCI – to system płatności internetowych
PRZELEWY24, którymi posługuje się Sprzedawca.

 

IV. WARUNKI KORZYSTANIA.

1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez
Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej
bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym
kontem poczty elektronicznej.
2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego
zawartością.
3. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi
Elektroniczne:Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna
się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do
elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia
następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków –
(1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie
Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola
„Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej
modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie
przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i
nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość
Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W
wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie
nazwy firmy oraz numeru NIP.
4.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest
nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą
złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego
zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez
Usługobiorcę.
5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w
zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu
poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje
Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się
również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie
zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje
zapisany na Newsletter.
5.1. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez
Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy
zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość
e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych
Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.
6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w
sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie
dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej
Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do
wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę
obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na
odległość, za pośrednictwem Sklepu.
2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do
przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz
zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny
Produktów.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii
promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego
terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.
4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do
Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia
zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 3 Dni
Roboczych
7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku
zmiany zamówienia przez Klienta.
8. Wydanie Produktów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres
podany przez Klienta.
9. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty
przez Klienta.
10. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich
Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania
zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty
elektronicznej Klienta.
11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy
przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy
obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki
Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

 

VI. PŁATNOŚCI

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie
cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w
chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu
przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i
zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów
Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.
2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
3. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych
Usług Sprzedaży:
3.1. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności tj.
Przelewy24,
3.2. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,
3.3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
4. Rachunek z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów
podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail
Klienta, w zależności od woli Klienta.
5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
6. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni roboczych od daty powstania przyczyny, w
przypadku:
6.1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
6.2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia
opłaconego przed realizacją,
6.3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem
reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów.
7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji.
8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta
dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób
Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę.

 

VII. REKLAMACJE TOWARU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta,
jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie
Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu
wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu
Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
3.1. pisemnie na adres: ul. Kukułek 52, 43-215 Studzienice;
3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: sklep@fashionstory.pl
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji
i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia
Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu
ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych
składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają
formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak
ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że
Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. Firma FASHIONSTORY nie jest producentem towarów.
7. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Inspekcji Handlowej,
7.2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
7.3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów,
7.4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej
ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W
takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy
zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie
reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać
dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.
9. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od
Umowy o świadczenie Usługi, w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem
norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy.
2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w
odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
2.1. jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia
od Umowy,
2.2. Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji
Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
2.3. Produktu Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub
ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
Dostarczeniu,
3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w
obszarze strony internetowej Sklepu.
4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu
przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle
Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w
którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić
Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed
jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku,
gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy
ze względu na jego charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób
pocztą, a jednocześnie Produkt został Dostarczony Konsumentowi do
miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za
niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

IX. POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.

1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na
stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem
praw autorskich ich właścicieli.
2. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią
własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez
Klienta treści bezprawnych.
4.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
4.1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte
wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów
niebędących Konsumentami,
4.2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte
wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami,
spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie
podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi,
4.3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
4.4. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień
Regulaminu.

 

X. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie
na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki
przy użyciu plików „cookies”.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz
polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka
prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do
Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.
3. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia
Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji
związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych
w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
4. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania
Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem
skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego
prawa powszechnie obowiązującego.
6. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami
polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy
polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody
ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi
odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z
dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)